VIGTIGE INFORMATIONER

PERSONALE NYT

D. 01.02.2024 starter KBU læge Jonathan Harbark i klinikken, Jonathan skal være hos os indtil d. 31.07.2024.

Vi byder Jonathan hjerteligt velkommen!

 

D. 04.03.2024 starter KBU læge Sanne Møller i klinikken, Sanne skal være hos os indtil d. 11.10.2024.

Vi byder Sanne hjerteligt velkommen!

 

INFLUENZA OG COVID-19 VACCINATION 2023/2024

Danskere over 65 år og sårbare grupper kan fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024 blive vaccineret mod influenza og covid-19 på regionale vaccinationssteder og apoteker over hele landet. Man vil modtage en invitation til vaccination enten pr. brev eller i ens EBOKS.

Der vil IKKE blive tilbudt vaccination hos egen læge i år.

Læs mere på https://regionsyddanmark.dk/

 

UDDANNELSESLÆGER

Her hos Familielægerne IS har vi uddannelselæger. Uddannelses læger er færdiguddannet læger, der er i gang med deres videreuddannelse, lægerne kan være forskellige steder i deres uddannelse:

Kbu Læge – Den Kliniske baisuddannelse

Den Kliniske basisuddannelse er første led i den lægelige videreuddannelse, som alle læger skal gennemføre. Den kliniske basisuddannelse vare 6-12 mdr.

Læge i introduktionsstilling

Det er en læge der har gennemført Kbu (Den kliniske basis uddannelse) og som har et ønske om at videreuddanne sig indenfor specialet Almen Medicin.  Introduktionsuddannelsen varer 6 mdr.

Læge i Hoveduddannelse

Det er en læge som har gennemført Kbu (kliisk basis uddannelse) samt introduktionsstilling i Almen Medicin. Lægen i en hoveduddanelse i almen medicin er ved at uddanne sig som Speciallæge i almen medicin. Denne uddannelse tager 4,5 år. Hvor 2 år foregår i almenpraksis og 2,5 år foregår på sygehuset. Lægerne har i deres tid på sygehuset fortsat tilknytning til klinikken og vil være hos os 1 gang om måneden.

 

Blodprøvetagning:

Pr. 7/2 2023 vil det være muligt, at få taget blodprøver allerede fra kl. 07.30, tiderne er KUN til blodprøver og blodprøverne skal være efter aftale med en læge.

 

Online tidsbestilling

Pr. 1/2 2023 kan man igen bestiller tider online, det vi sige enten via vores hjemmeside eller via "Min læge" app. 
 

Medical Certificate

Hvis man ønsker, at udfyldt en lægeerklæring/en oversigt over ens medicin ifm. udenlandsrejse, skal man have en tid hos sin læge. Vi laver KUN erklæringen på dansk og engelsk. Erklæringen koster 500,00 kr. og, det er egenbetaling.

HUSK dit pas idet dit pasnummer skal skrive på attesten.
 

 

Nyt tolkegebyr:

En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen,  som vurderer, om der er behov for tolk.

 Gebyret for tolkebistand er sat til

 • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
 • 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

 Det er regionerne, der opkræver gebyret.

 Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

 • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
 • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
 • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

   Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1.

 

 

Privatlivspolitik for patienter hos Familielægerne Sundhedshuset

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Familielægerne Sundhedshuset som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi  forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Familielægerne Sundhedshuset behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Familielægerne Familiehuset  indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang der er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

 Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

                                        

  Formål

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil    være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i   overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke.

 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af   samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • EG Clinea (vores systemhus)
 • DAK-E (digitale forløbsplaner) for diabetes og KOL
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • Region Syd
 • Mv.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger,  retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os