VIGTIG INFORMATION

 

 NYT PERSONALE I KLINIKKEN

 Pr. 01.02.2021: Benedicte Work Juul er KBU læge og er tilknyttet klinikken i perioden d. 01.02.21 - 01.08.21. Vi byder Benedicte velkommen i klinikken!

 Pr. 01.03.2021: Ole Tøfmark er fase 1 læge og er tilknyttet klinikken i perioden d. 01.03.21 - 01.09.21. Vi byder Ole velkommen i klinikken!

 Pr. 08.03.2021 er læge  Emilie de Leon ansat om vikar i klinikken i 3 mdr.  Emilie vil primært være i klinkken tirsdage, onsdage og fredage.  

 Vi byder Emilie velkommen i klinikken!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 CORONA VIRUS

 

DANMARK KØRER PÅ NØDBLUS

Familielægerne Sundhedshuset har efter udmeldingen fra regeringen den 11.03.20 kl 20.30, og efter anbefaling fra PLO valgt, at aflyse en række ikke-akutte konsultationer i lægehuset således, at vi kan prioritere de syge patienter, der må henvende sig.

Vi tilstræber at fastholde:

 • Børnevaccinationer
 • Visse kronikerkontroller
 • Subakutte/akutte problemstillinger

En del af de planlagte konsultationer vil blive ændret til telefonkonsultationer eller videokonsultationer .

Alle vores patienter bedes kontakte klinikken telefonisk og aftale en konsultationstid  og, ikke blot møde op i klinikken uden en aftalt tid, dette er for at sikre os, at ingen møder op i klinikken med symptomer på CORONA. Af samme årsag har vi midlertidigt lukket muligheden for at lave tidsbestillinger via e-modulet.

Frem for alt:  

MØD IKKE OP I KLINIKKEN, HVIS DU HAR LUFTVEJSSYMPTOMER (hoste, feber, halssmerter, forkølelse eller lign).

Pr.  d. 26.10.20 SKAL alle bruge mundbind i vores klinik. 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PNUMOKOK VACCINATION

Fra den 15. juni 2020 tilbydes alle over 65 år gratis pneumokokvaccination.

Hvis du er under 65 år og har en af følgende lidelser kan du også få vaccinationen gratis:

 • Manglende milt eller dysfunktion af milten.
 • Immunsuppression
 • Liquorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokok sygdom
 • Cochlear implantation
 • Stamcelletransplantation
 • Organtransplantation
 • Særlige risikogrupper under 18 år:  Spørg din læge.

 

Beskytter vaccinen mod corona-virus?

Vaccinen virker ikke på corona-virus. Men vi ved, at man som alvorlig syg af corona-virus kan udvikle lungebetændelse.

Forskningen må vise, om der kan være en effekt på immunforsvaret,

som kan være gavnlig i bekæmpelse af corona-virus. Vaccinen kan være forebyggende for tilstødende infektioner med lungebetændelse,

hvis man skulle blive smittet med corona-virus.

Corona-virus i sig selv giver ikke lungebetændelse, men lungerne kan klistre sig sammen til det man kalder infiltrater.

Når det sker er der grobund for at en lungebetændelse kan opstå.

Har man ikke vaccinen mod lungebetændelse kan det være en god ide at få den.

Når man er blevet vaccineret, forventer vi, at man er beskyttet i op til fem år mod de typer af pneumokokbakterier, som vaccinen beskytter imod,

men det kan variere meget fra person til person. Hvis du ønsker vaccination, kan du kontakte klinikken og bestille tid hos vores sygeplejerske.

   

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Medical Certificate

    Vi oplever at flere og flere af vores patienter efterspørger, at få udfyldt en lægeerklæring/en oversigt over deres medicin ifm. Udenlandsrejse.

    Hvis man ønsker en sådan lægeerklæring skal man:

 • Have en tid hos sin læge
 • Herefter vil sekretæren skrive erklæringen.  Man må aftale med sekretæren ift., hvornår erklæringen kan afhentes, vi kan ikke love, at det bliver samme dag, som man har en tid hos lægen.
 • Vi laver KUN erklæringen på dansk og engelsk.
 • Erklæringen koster 500, 00 kr. og, det er egenbetaling

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr:

   En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen,         som vurderer, om der er behov for tolk.

   Gebyret for tolkebistand er sat til

 • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
 • 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

   Det er regionerne, der opkræver gebyret.

   Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige,

  at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

   Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

 • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
 • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
 • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

   Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

   Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Privatlivspolitik for patienter hos Lægerne Anders Billes Vej 

  Behandling af oplysninger

  I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Anders Billes Vej som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi   forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

  I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Anders Billes Vej behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

  Typer af oplysninger

  Lægerne Anders Billes Vej  indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang der er relevant for netop dig):

  Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

  Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

                                        

  Formål

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

 

  Frivillighed

  Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil    være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

  Kilder

  I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i   overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

  Videregivelse af personoplysninger

  Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

  Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

  Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

  Tilbagekaldelse af samtykke.

  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af   samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

  Brug af databehandlere

  Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • EG Clinea (vores systemhus)
 • DAK-E (digitale forløbsplaner) for diabetes og KOL
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • Region Syd
 • Mv.

  Dine rettigheder

  Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger,

  retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning 

  Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os